Chính sách bảo mật

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ tự nguyện cung cấp thông tin đó thông qua các biểu mẫu trên trang web hoặc thông qua các hoạt động tương tự.

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ người dùng để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, tăng cường trải nghiệm người dùng và liên hệ với người dùng khi cần thiết.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.

  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, như đối tác vận chuyển và đối tác thanh toán, để đảm bảo việc giao hàng và thanh toán.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin đó là cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật hay bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trước mọi rủi ro hợp lý bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những người làm việc cần thiết và yêu cầu họ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho người dùng.